«

»

آبان ۰۶

انواع فوم استفاده شده در خودرو

 

pu-in-car-

همانطور که در شکل مشاهده می شود، مواد پلی یورتاندر قطعات مختلف خودرو  مورد استفاده قرار می گیرد که می توان بر اساس نوع مواد پلی یورتان مورد استفاده آنها را دسته بندی نمود:

* فوم فلکس ( فوم نرم یا منعطف ): مواد پلی یورتان فلکس در خودرو در کفی صندلی، فوم پشت سری، پشتی صندلی خودرو و جداره ( دیوراه ) مابین موتور و داخل خودرو به عنوان عایق صوت ( عایق صدا )  استفاده می شود.
*فوم سمی ریجید ( فوم نمیه سخت ): مواد سمی ریجید یا نیمه سخت در قطعات مختلفی از خودرو شامل زیر آرنجی ، چرم لبه در خودرو، ضربه گیر سپر خودرو، طاقچه عقب خودرو، داشبورد و سقف خودرومی توان اشاره کرد.
*فوم ریجید ( فوم سخت ) : از فوم سخت پلی یورتان معمولا به عنوان عایق حرارتی در داخل موتور اتوبوس ها به منظور جلوگیری از انتقال گرما موتور به داخل اتوبوس استفادده می شود.
*فوم اینتگرال : از فوم اینتگرال ( Integral skin) معمولا در فرمان خودرو ( غربیلک فرمان ) استفاده می شود.    فوم الاستومری : از مواد پلی یورتان الاستومری به عنوان ضربه گیر در داخل کمک فنر خودرو استفاده می گردد.